شعری از فریدون مشیری

من نمیدانم
و همین درد مرا سخت می آزارد

که چرا انسان
این دانا این پیغمبر
در تکاپوهایش
چیزی از معجزه آنسوتر
ره نبردست به اعجازمحبت
چه دلیلی دارد؟

چه دلیلی دارد که هنوز
مهربانی را نشناخته است
و نمی داند
در یک لبخند
چه شگفتی هایی پنهان است!

من برآنم که در این دنیا
خوب بودن بخدا
سهل ترین کارهاست
و نمی دانم
که چرا انسان تا این حد
با خوبی بیگانه است
و همین درد مرا می آزارد

/ 1 نظر / 6 بازدید