مهرانه امروز

هر روز صبح در آفریقا وقتی خورشید طلوع می کند، غزالی شروع به
دویدن میکند و می داند سرعتش باید از یک شیر بیشتر باشد تا کشته نشود.
هر روز صبح در آفریقا وقتی خورشید طلوع می کند، شیری شروع به دویدن می کند و می داند که باید سریع تر از آن غزال بدود تا از گرسنگی نمیرد.
مهم نیست غزال هستی یا شیر با طلوع خورشید دویدن را آغاز کن ...

/ 3 نظر / 7 بازدید
داریوش تنها

من یکی ترجیح می دم با طلوع خورشید فکر کردن رو شروع کنم تا دویدن[نیشخند]