دلم

دو وقت دلم می گیرد
یکی وقتی با "بله" جواب می دهی
یکی وقتی "شما" صدایم می کنی
چگونه صدایت کنم که با "جانم" جواب دهی؟
و "تو" صدایم کنیلبخند

/ 2 نظر / 6 بازدید
فائزه

مهربان باش مردم اغلب بي انصاف, بي منطق و خود محورند,ولي آنان را ببخش . اگر مهربان باشي تو را به داشتن انگيزه هاي پنهان متهم مي کنند,ولي مهربان باش . اگر موفق باشي دوستان دروغين ودشمنان حقيقي خواهي يافت,ولي موفق باش. اگر شريف ودرستکار باشي فريبت مي دهند,ولي شريف و درستکار باش . آنچه را در طول ساليان سال بنا نهاده اي شايد يک شبه ويران کنند,ولي سازنده باش . اگر به شادماني و آرامش دست يابي حسادت مي کنند,ولي شادمان باش . نيکي هاي درونت را فراموش مي کنند.ولي نيکوکار باش . بهترين هاي خود را به دنيا ببخش حتي اگر هيچ گاه کافي نباشد. ودر نهايت مي بيني هر آنچه هست همواره ميان "تو و خداوند" است نه ميان تو و مردم... دکتر علي شريعتي[گل]

مثلث

گاهی خدا انقدرصدایت را دوست دارد که سکوت میکندتا تو بارها بگویی خدای من [گل]