من تو

من
تو را بیشتر از غرورم دوست داشتم
و تو
غرورت را بیشتر از من
بگذریم نه چیزی از غرور تو مانده
و نه از دوست داشتن من
افسوس........افسوس

/ 3 نظر / 15 بازدید
پرتو

آدمها یا بهم نمی رسند...یا زمانی می رسند که دیگر دیر شده افسوس...

مهاجر زمان

اوا!!! آخرشم که هیچی نموند ازشون!!! [ناراحت] خدایارتون

ا